Bộ môn Động vật học


 
Họ và tên:  HOÀNG THỊ NGHIỆP           
Sinh năm: 1980
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chuyên ngành: Động Vật học
Học hàm:  
Học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: 315, tổ 14, khóm 3, phường 6, TPCL, ĐT
Email: ht_nghiep@yahoo.com
LÝ LỊCH KHOA HỌCHọ và tên:  LÊ THỊ THANH                          
Sinh năm: 1982
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Động vật học
Học hàm:  
Học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: ltthanh@dthu.edu.vn
 
  LÝ LỊCH KHOA HỌC

  
Họ và tên:  NGUYỄN THỊ TÌNH                          
Sinh năm: 1979
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Động vật học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: nttinh@dthu.edu.vn
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
Họ và tên:  LÊ THỊ UYỂN THANH                        
Sinh năm: 1983
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Hóa - Sinh
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: dtnuyen@dthu.edu.vn
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
Họ và Tên                     DƯƠNG VÂN ANH                                                      
Sinh năm 1987
Chức vụ Quản lí sinh viên
Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật
Học hàm Thạc sĩ
Học vị  
Địa chỉ liên hệ Khoa Sp Lý - Hóa - Sinh
Email dvanh@dthu.edu.vn
LÝ LỊCH KHOA HỌC