Bộ môn Thực vật học


 
Họ và tên:  NGUYÊN KIM BÚP           
Sinh năm: 1980
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chuyên ngành: Sinh lí học thực vật
Học hàm:  
Học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: kimbupdtvn@yahoo.com
LÝ LỊCH KHOA HỌCHọ và tên:  TRẦN ĐỨC TƯỜNG           
Sinh năm: 1971
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ 
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: tranductuongt@yahoo.com
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:  PHẠM HÀ THANH NGUYÊN         
Sinh năm: 1985
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ 
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: phtnguyen@dthu.edu.vn
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:  NGUYỄN THỊ BÉ NHANH         
Sinh năm: 1982
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Thực vật học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: ntbnhanhdt@yahoo.com.vn
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:  PHẠM THỊ THANH MAI         
Sinh năm: 1981
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Thực vật học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: pttmaidhdt@yahoo.com
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:  LƯ NGỌC TRÂM ANH      
Sinh năm: 1986
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên ngành: Sinh thái học
Học hàm:  
Học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN
Email: lntanh@dthu.edu.vn
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC