Giới thiệu về khoa

Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT, ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp, trên cơ sở sáp nhập từ Khoa Hóa học và Khoa Sinh học.
       Trong quá trình hoạt động, Khoa Hóa học và Khoa Sinh học luôn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, gần 10 năm phát triển Khoa Hóa học và Khoa Sinh học đạt được nhiều thành tích, được bình bầu khen thưởng cao. Phát huy những truyền thống trên đã đạt được, Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Về tổ chức và đội ngũ cán bộ - giảng viên
    - Đến nay Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp có 5 bộ môn: Bộ môn Hóa lí - Hữu cơ, Bộ môn Vô cơ - phân tích, Bộ môn Phương pháp dạy học, Bộ môn Động vật học, Bộ môn thực vật học.
    - Số lượng cán bộ, giảng viên của khoa có: 09 Tiến sĩ, 28 Thạc sĩ (trong đó có 09 NCS trong nước và ngoài nước), 05 cử nhân (trong có có 04 cao học).
 
Về đào tạo:
    Khoa được nhà trường giao nhiệm vụ quản lí và đào tạo các ngành:
    - Đại học Sư phạm Hóa học.
    - Cao đẳng Sư phạm Hóa học.
    - Đại học Sư phạm Sinh học.
    - Cao đẳng Sư phạm Sinh học.
 
 
Về cơ sở vật chất:
    Khoa được nhà trường trang bị cho 09 phòng thí nghiệm với nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học:
    - 01 Phòng thí nghiệm hóa vô cơ.
    - 01 Phòng thí nghiệm hóa hữu cơ.
    - 01 Phòng thí nghiệm hóa đại cương.
    - 01 Phòng thực hành hóa học phổ thông.
    - 01 Phòng thí nghiệm thực hành chuyên sâu.
    - 02 Phòng thí nghiệm bộ môn thực vật.
    - 02 Phòng thí nghiệm bộ môn động vật.
Chức năng và nhiệm vụ
    Chức năng
    Khoa Sư phạm Hóa - Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp có chức năng quản lí hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp quản lí của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng tháp, cụ thể là:
    - Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan và đơn vị.
    - Quản lí chương trình nội dung, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng và đại học các ngành: Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật nông nghiệp.
    - Quản lí các hoạt động khoa học - công nghệ của GV – SV trong Khoa
 
    Nhiệm vụ
    - Quản lí cán bộ, giảng viên, các bộ môn, sinh viên các hệ đào tạo của Khoa. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của khoa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc khoa.
    - Xây dựng chương trình, mục tiêu đào tạo các ngành: Đại học Sư phạm Hóa học, Cao đẳng Sư phạm Hóa học, Đại học Sư phạm Sinh học, Cao đẳng Sư phạm Sinh học, Đại học Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.
    - Tổ chức giảng dạy các môn thuộc khoa quản lí.
   - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và những khu vực lân cận.
   
 

Nguồn tin: Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN