Thông báo họp chi bộ tháng 4/2014

1. Thời gian, địa điểm:
     - Thời gian: 17 giờ, ngày 11/4/2014.
     - Địa điểm: 202C2
2. Đảng viên thực hiện:
     - Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 (Theo mẫu đính kèm).
     - Nộp lại bản đăng ký cho thư ký chi bộ trong buổi họp tháng 04/2014.
Đề nghị đ/c thực hiện đúng quy định.