Thông báo về việc tham gia học tập nghị quyết trung ương lần thứ tám