Ban chấp hành Chi bộ Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, nhiệm kì 2015 - 2017

.