Danh sách đề nghị học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2016 - 2017 (Dự kiến)

Danh sách đề nghị học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2016 - 2017 (Dự kiến)
Căn cứ kết quả học tập học kì 1 năm học 2016 - 2017.
Căn cứ chỉ tiêu nhà trường giao. Khoa SP Hóa-Sinh-KTNN xét sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng học kì 1 năm học 2016 - 2017 (Danh sách kèm theo bên dưới)
1. Điều kiện được xét học bổng:
- Học lực từ loại khá trở lên, không có điểm D trong học kì;
- Rèn luyện từ khá trên lên;
- Mối suất học bổng: loại khá: 670.000, Giỏi: 770.000, Xuất sắc: 870.000.
- Những chuyên ngành có từ 2 lớp trở lên thì xét chung.
2. Sinh viên kiểm tra danh sách (mã số sinh viên, điểm tb, rèn luyện), nếu có sai sót thì báo Thầy Hoàng điều chỉnh
3. Sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng Vietinbank, đại diện nhóm gửi số tài khoản qua địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn
4. Thời gian khiếu nại và nộp số tài khoản: đến hết ngày 18/6/2017.