Kế hoạch tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc Năm học 2012 - 2013

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2012 - 2013 của nhà trường. Nay Trường Đại học Đồng Tháp lên kế hoạch tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc năm học 2012 - 2013.
1. Thời gian và địa điểm: Vào lúc 19hoo phút, ngày 31 tháng 10 năm 2012.
2. Đối tượng nhận học bổng: Xem danh sách đính kèm.
Ghi chú: Sinh viên đến nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên và giấy CMND.