Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc , đợt 2 năm học 2016 - 2017