Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy