Quy trình quản lí đào tạo đối với sinh viên

STT BIỂU MẪU TẢI VỀ
 
1 Quy trình xin bảo lưu kết quả học tập
2 Quy trình đăng ký khối lượng học tập
3 Quy trình rút bớt môn học
4 Quy trình đăng ký học lại
5 Quy trình xin nghỉ học tạm thời
6 Quy trình xin học lại
7 Quy trình xin chuyển trường
8 Quy trình xin học lại ngành hai
9 Quy trình xin nhận điểm I
10 Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp

Nguồn tin: Trường ĐHĐT