Kết quả xét khen thưởng toàn diện năm học 2013 - 2014

Kết quả xét khen thưởng toàn diện năm học 2013 - 2014
Sinh viên xem danh sách kết quả xét khen thưởng toàn diện năm học 2013 - 2014:/khoahoahoc/uploads/news/2014_10/khen-thuong-toan-dien-1314.xls

Ghi chú:  - Sinh viên kiểm tra danh sách khen thưởng, nếu có sai sót liên hệ thầy Hoàng để điều chỉnh. Thời gian điều chỉnh: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ, ngày 19/10/2014 (Mọi khiếu nại sau thời gian nêu trên sẽ không giải quyết)
                 - Điều kiện xét khen thưởng toàn diện xem file đính kèm:  /khoahoahoc/uploads/news/2014_10/thong-bao-xet-danh-hieu-thi-dua-nam-hoc-2013-2014.pdf