Thông báo (V/v tổ chức tuyên dương tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014 và ký tên cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội)

Thông báo (V/v tổ chức tuyên dương tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm học 2013 - 2014 và ký tên cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội)
* Thành phần tham dự:
                  - Sinh viên đạt danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2013 - 2014;
                  - Đại diện tập thể đạt danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2013 - 2014;
                  - Lớp trưởng và Bí thư các lớp.
* Thời gian: Thứ bảy, 13h30 ngày 10 tháng 01 năm 2014.
Đề nghị lớp trưởng quán triệt và triển khai tốt tinh thần thông báo này
Link tải:
    1. Danh sách tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua toàn diện năm học 2013 - 2014
    2. Nội dung thông báo