Thông báo phát động phong trào thi đua đợt 2 chào mừng Thánh thanh niên 26/3/2016, năm học 2015 - 2016

Thông báo phát động phong trào thi đua đợt 2 chào mừng Thánh thanh niên 26/3/2016, năm học 2015 - 2016
Sinh viên xem thông báo đính kèm: /khoahoahoc/uploads/news/2016_03/ke-hoach-thi-dua-dot-2.pdf