Thông báo về việc đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Thông báo về việc đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016
Thực hiện Qui chế công tác học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoa thông báo đến các lớp sinh viên chính quy đang học tại trường về việc đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2015 - 2016, nội dung cụ thể như sau:
- Lớp trưởng tổ chức cho sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua theo mẫu, danh hiệu: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
- Tập thể lớp đăng ký danh hiệu thi đua của lớp: Tiên tiến, xuất sắc.
- Thời gian nộp lại danh sách đăng ký: Từ nay đến hết ngày 15/10/2015
 
Mẫu danh sách đăng ký