Thông báo họp chi bộ tháng 02/2014

- Thời gian: 17 giờ, ngày 13/02/2014. - Địa điểm: Phòng 202 C2
- Thời gian: 17 giờ, ngày 13/02/2014.
- Địa điểm: Phòng 202C2
Đề nghị các đ/c sắp xếp đến đúng giờ.