Thông báo họp chi bộ tháng 03/2014

Thời gian: 17h00, ngày 10/3/2014; Địa điểm: 202C2
- Thời gian: 17h00, ngày 10/3/2014;
- Địa điểm: 202C2.
- Nội dung: Kết nạp Đảng viên mới, báo cáo chuyên đề 1, sinh hoạt lệ tháng 03.