Kế hoạch (V/v tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo khoa với sinh viên và tư vấn thực tập tốt nghiệp năm học 2014 - 2015)

Kế hoạch (V/v tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo khoa với sinh viên và tư vấn thực tập tốt nghiệp năm học 2014 - 2015)