Thông báo (V/v hướng dẫn thực hiện đăng ký môn học và thu nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Thông báo (V/v hướng dẫn thực hiện đăng ký môn học và thu nộp học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015