Thông báo (V/v tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên người có đạo và sinh viên là dân tộc thiểu số)

Thông báo (V/v tổ chức báo cáo chuyên đề cho sinh viên người có đạo và sinh viên là dân tộc thiểu số)