Thông báo cập nhật thông tin sinh viên

Lớp trưởng tải file danh sách đính kèm, cho sinh viên của lớp cập nhật các thông tin: quê quán, dân tộc, tôn giáo, bộ đội xuất ngũ.
 - Lớp trưởng gửi lại file cho Thầy Lý Huy Hoàng theo địa chỉ email: lhhoang@dthu.edu.vn.
 - Thời gian gửi lại: từ nay đến hết ngày 11/10/2013.
    1. DHSHOA10
    2. DHSSINH10
    3. DHSSINH11
    4. CDSHOA11
    5. CDSSINH11
    6. DHSHOA12
    7. CDSHOA12
    8. CDSSINH12
    9. DHSHOA13A
   10. DHSHOA13B
    11. CDSHOA13
    12. CDSSINH13