Thông báo họp sinh viên ngoại trú năm học 2016 - 2017

Thông báo họp sinh viên ngoại trú năm học 2016 - 2017