Thông báo kết hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt ngày 18/01/2014