Thông báo tổ chức học phần thay thế thay cho Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp