Thông báo về việc đăng ký tạm trú đối với sinh viên năm I và thời gian xác nhận

.