Thông báo về việc khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên nhập học năm thứ nhất, năm học 2015-2016