Thông báo về việc tham dự chương trình Gala "Sinh viên Đại học Đồng Tháp với kỹ năng mềm - Lần I"

Thông báo về việc tham dự chương trình Gala "Sinh viên Đại học Đồng Tháp với kỹ năng mềm - Lần I"