Thông báo về việc tổ chức hội thi tiếng hát sinh viên năm thứ I năm học 2015 - 2016