Thông báo xác nhận sổ ngoại trú học kì 2

Thông báo xác nhận sổ ngoại trú học kì 2