Thông báo về việc thanh toán kinh phí hỗ trợ thực tập tốt nghiệp 2014