Tổ Toán & PPDH Toán

 
 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU
Chức danh: Giảng viên - Trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sĩ
Ngày sinh: 24-9-1978
Quê quán: Đồng Tháp
Email: ntkieu@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT TRINH
Chức danh: Giảng viên - Phó trưởng bộ môn
Học vị: Thạc sĩ - NCS
Ngày sinh: 1982
Quê quán: Đồng Tháp
Email: ltttrinh@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: PHAN VĂN TẤN
Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ - Giảng viên chính
Ngày sinh: 01-07-1956
Quê quán: Quảng Trị
Email: pvtan@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC MINH
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ 
Ngày sinh: 02-03-1981
Quê quán: Vĩnh Long
Email: nguyenthitrucminh@dthu.edu.vn
    
 
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HIỆU
Chức danh: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Ngày sinh: 02-07-1956
Quê quán: Thanh Hóa
Email: nhhieu@dthu.edu.vn
   
 
Họ và tên: PHẠM THỊ KIM CHÂU
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Ngày sinh: 03-08-1978
Quê quán: Đồng Tháp
Email: ptkchau@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: PHẠM THỊ HIỆP
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Ngày sinh: 1982
Quê quán: Đồng Tháp
Email: pthiep@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: HÀ THÁI THỦY LAM
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ - NCS
Ngày sinh: 01-01-1984
Quê quán: Đồng Tháp
Email: httlam@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: LÊ DUY CƯỜNG
Chức danh: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ  - NCS
Ngày sinh: 19-04-1983
Quê quán: Đồng Tháp
Email: ldcuong@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: VÕ THỊ NHỎ
Chức danh: Chuyên viên - CB QLTB
Học vị: Thạc sĩ 
Ngày sinh: 18-06-1985
Quê quán: Đồng Tháp
Email: vtnho@dthu.edu.vn

 
Họ và tên: VÕ THỊ BÍCH NGOAN
Chức danh: Chuyên viên - CBQLHT
Học vị: Cử nhân - Cao học
Ngày sinh: 05-06-1987
Quê quán: Trà Vinh
Email: vtbngoan@dthu.edu.vn

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN