Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non

Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, - Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BTCTU, ngày 28 tháng 08 năm 2007 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của đảng ủy bộ phận trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảng ủy cơ sở,
Quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN