Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục THMN năm 2016

Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục THMN năm 2016
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
CHƯƠNG TRÌNH
kiểm tra, giám sát của Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục THMN năm 2016
------
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của ban Chấp hành trung ương, về những điều đảng viên không được làm; Thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp năm 2016.
Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 như sau:
I.- CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
1.1/- Nội dung giám sát
Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của chi ủy chi bộ; việc đảng viên thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đảng viên thực hiện các Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
1.2/- Đối tượng giám sát:
- Đồng chí Lê Thị Mai An – Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục TH - MN.
- Đồng chí Lê Thị Thanh Sang – đảng viên Chi bộ Giáo dục mầm non
1.3/- Thời gian thực hiện: quý II năm 2016.
1.4/- Phương pháp tiến hành giám sát
- Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục TH - MN ra quyết định lập tổ giám sát và nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát, hướng dẫn đề cương để đảng viên viết báo cáo tự giám sát. Tổ tiến hành giám sát theo kế hoạch đề ra. Tổ xây dựng và báo cáo kết quả giám sát và dự thảo thong báo kết quả giám sát trình Đảng bộ xem xét, kết luận.
1.5/- Phân công thực hiện: Giao đồng chí Hồ Thị Thu Hà – phụ trách công tác kiểm tra giám sát Đảng bộ giúp Đảng bộ bộ phận chủ trì thực hiện công tác giám sát.
II.- CÔNG TÁC KIỂM TRA
2.1/- Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; việc đảng viên thực hiện các Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
2.2/- Đối tượng kiểm tra:
- Đ/c Nguyễn Thị Hương – Bí thư chi bộ Trường TH Sư phạm Mầm non Hoa Hồng
- Đ/c Lê Duy Cường – Chi uỷ viên Chi bộ Giáo dục Tiểu học
2.3/- Thời gian kiểm tra:trong quý III năm 2016.
2.4/- Phương pháp tiến hành kiểm tra:
Đảng ủy bộ phận Khoa Giáo dục TH - MN ra quyết định lập tổ kiểm tra và nội dung kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn đề cương để đảng viên viết báo cáo tự kiểm tra. Tổ tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Tổ xây dựng và báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết quả kiểm tra trình Đảng bộ xem xét, kết luận
2.5/- Phân công thực hiện: Giao đồng chí Hồ Thị Thu Hà – phụ trách công tác kiểm tra giám sát Đảng bộ giúp Đảng bộ bộ phận chủ trì thực hiện công tác kiểm tra.
Trên đây là Chương trình kiểm tra, giám sát của năm 2016 của Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non.


 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN