Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thực hiện Công văn Số 171-CV/ĐUK ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp “về việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cụ thể như sau:
Lịch học tập, quán triệt và thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Trường ĐHĐT