Kế hoạch tổ chức thi Olimpic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức thi Olimpic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm học 2015-2016
Căn cứ kế hoạch số 109/KH-ĐHĐT.CTSV ngày 31 tháng 03 năm 2016 về việc tổ chức các hoạt động sinh viên năm học 2015 – 2016 Căn cứ kế hoạch hoạt động của khoa năm học 2015-2016 Khoa GD Tiểu học-Mầm non lập kế hoạch tổ chức thi Olimpic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp khoa cụ thể như sau:

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN