Một số gợi ý về việc viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Một số gợi ý về việc viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Thu hoạch cá nhân là thể hiện kết quả cuối cùng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đều phải viết thu hoạch.
MỘT SỐ GỢI Ý
về việc viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
-----
 
Thu hoạch cá nhân là thể hiện kết quả cuối cùng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đều phải viết thu hoạch. Nội dung thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này. Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau đây:
Xem chi tiết...

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Trường ĐHĐT