Kế hoạch báo cáo chuyên đề “Vận dụng mô hình trường học mới (VNEN) trong việc tổ chức dạy học cho SV khoa GD TH-MN”

Kế hoạch báo cáo chuyên đề “Vận dụng mô hình trường học mới (VNEN) trong việc tổ chức dạy học cho SV khoa GD TH-MN”
- Nâng cao nhận thức cho giảng viên về mô hình tổ chức dạy học VNEN ở tiểu học. - Hướng dẫn cho GV vận dụng mô hình VNEN trong việc tổ chức dạy học cho SV khoa GD TH-MN.

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Khoa THMN