Tập huấn Giám sát đánh giá tại Trường Đại học Melbourne - Úc

Tập huấn Giám sát đánh giá tại Trường Đại học Melbourne - Úc
Đại diện các trường đại học tham gia khoá tập huấn ngắn hạn tại trường Đại học Melbourne - Úc về Khảo sát đánh giá dự án.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Chi