Luật Đấu Thầu số: 43/20013/QH13

Luật Đấu Thầu số: 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2014
Luật Đấu Thầu số: 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Chi

Nguồn tin: Phòng Thiết bị và XDCB