Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính

Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn Đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.
Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn Đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Chi

Nguồn tin: Phòng Thiết bị và XDCB