Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính

Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường   xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;