CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO CỦA VIỆC THAM GIA HỤI CỦA
NÔNG HỘ TẠI HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

Nguyễn Văn Vũ An, Phạm Trọng Phẩm, Nguyễn Văn Toàn-
Trường ĐH Trà Vinh

Tóm tắt

 Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong bài viết được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với tổng số nông hộ được khảo sát là 280. Bài viết ứng dụng mô hình Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ. Kết quả ước lượng của mô hình cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ là “vị trí xã hội”, “thâm niên” và “số tiền trung bình mà hộ phải đóng”. Trong đó, yếu tố “vị trí xã hội” ảnh hưởng mạnh nhất đến rủi ro của việc tham gia hụi của nông hộ.
Từ khóa: rủi ro, nông hộ, mô hình Binary Logistic, tham gia hụi, thông tin bất cân xứng.

RISK FACTORS OF “HUI” PARTICIPATION BY FARMER HOUSEHOLDS
IN TIEU CAN DISTRICT, TRA VINH PROVINCE

Summary

The article identifies risk factors of “Hui” participation by farmer-households in Tieu Can district, Tra Vinh province. The data was collected via questionnaires from 280 farmer-households. This article used the Binary Logistic model to determine the risk factors in question. The estimated results show that these factors include “social status”, “years of participation” and “the average amount of money paid”. Among these, “social status” tops the risk list.
Keywords: Risk, farmer-households, Binary Logistic model, “Hui” participation, incompatible information.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
17 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

549889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
909
887
2712
538350
26854
26119
549889

Your IP: 3.226.122.74
Server Time: 2020-02-25 16:52:58

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website