NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH IỐT TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN TRÊN ĐIỆN CỰC BẠC BIẾN TÍNH HỮU CƠ 

Hồ Sỹ Linh

Tóm tắt

Iốt là nguyên tố cần thiết hàng ngày cho con người, việc tìm được phương pháp xác định iốt nhanh, chính xác trong các đối tượng thực phẩm là hướng nghiên cứu rất quan trọng. Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan trên điện cực bạc biến tính hữu cơ để xác định iốt trong một số đối tượng. Kết quả cho thấy các điều kiện tối ưu như sau: dung dịch nền N2H4.H2SO4 0,1 M; biến tính điện cực với muối p-NH2-C6H4-N2+OTs- 0,1 mM; thế điện phân làm giàu 0,0 V; thời gian điện phân làm giàu 30 s. Các nguyên tố không cản trở việc xác định iốt khi nồng độ [M] < 30[I-] (với M = Cl-, Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cd2+, Pb2+,AsO2-). Đã xác định được độ thu hồi > 85%; khoảng xác định iốt trong nước là 3 – 1200 µg/l, trong thực phẩm 0,05 – 100 mg/kg.

Từ khóa: Von-Ampe, iốt, điện cực biến tính, aryl điazo tosylat, thực phẩm.

DETERMINING IODINE IN SAMPLES BY THE VOLTAMMETRIC METHOD ON ORGANICALLY-MODIFIED ELECTRODES

Summary

Iodine is a daily essential element for humans. Therefore, finding methods to analyze iodine in food items is an important research approach. Our study applies the voltammetric method on organically-modified electrodes to determine iodine in certain specimen. The results show that optimum conditions are as follows: N2H4.H2SO4 0.1M background solution; modified electrodes with p-NH2-C6H4-N2+OTs- 0.1 mM salt; potential deposition 0.0V; and deposition time 30s. Elements do not prevent the determination of iodine with the concentration [M] < 30[I-] (with M = Cl-, Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cd2+, Pb2+,AsO2-). It identified a recovery degree >85%; the detectting range of iodine in water is 3-1200 μg/l, and in food items is 0.05 – 100 mg/kg.

Keywords: voltammetry, iodine, modified electrode, aryl diazonium tosylate, food.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
14 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

549792
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
812
887
2615
538350
26757
26119
549792

Your IP: 3.226.122.74
Server Time: 2020-02-25 15:12:51

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website