XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MANGAN VÀ KẼM TRONG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI Ở KHU VỰC XÃ TRUNG TRẠCH
HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH

Nguyễn Mậu Thành – Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt

Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) được áp dụng để xác định hàm lượng mangan và kẽm trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ở khu vực xã Trung Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Phương pháp này cho độ lặp lại cao với RSD < 4,85%, độ thu hồi 92,85 ÷ 101,46%, giới hạn phát hiện thấp. Kết quả cho thấy hàm lượng trung bình mangan và kẽm trong tôm thẻ chân trắng tương đối cao (0,87 ÷ 3,05 mg/kg tươi và 7,63 ÷ 20,05 mg/kg tươi), nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 46/BYT 2007.
Từ khóa:Tôm thẻ chân trắng, mangan, kẽm, phương pháp AAS.

DETERMINING AND EVALUATING THE MANGANESE AND ZINC CONTENT IN WHITE LEG SHRIMP (Litopenaeus vannamei) RAISED AT TRUNG TRACH COMMUNE,
BO TRACH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Summary

The flame atomic absorption spectrometry (F-AAS) is applied to determine the manganese and zinc content in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) raised at Trung Trach commune Bo Trach district Quang Binh province. This method has high repeatability with RSD < 4.85%, the recovery from 92.85 % to 101.46%, low limit of detection. This result shows that the average manganese and zinc content in white leg shrimp is relatively high (0.87 ÷ 3.05 mg/kg fresh and 7.63 ÷ 20.05 mg/kg fresh) and within the allowed limits according to the regulation No. 46/BYT 2007.
Keywords:White-leg shrimp, manganese, zinc, AAS method.                              

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
23 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

662290
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
2560
11662
640011
44843
32422
662290

Your IP: 3.231.226.13
Server Time: 2020-05-30 00:22:16

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website