ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẢ
AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodon Hypophthalmus) BẰNG MÔ HÌNH
ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO CHẢY NGẦM PHƯƠNG NẰM NGANG
KẾT HỢP TRỒNG CỎ VETIVER (Vetiveria Zizanioides L)

Trần Thảo Vy, Huỳnh Cảnh Thanh Lam, Nguyễn Trường Thọ - HV, Trường Đại học Cần Thơ
Lê Anh Tuấn, Trương Hoàng Đan - Trường Đại học Cần Thơ

 Tóm tắt

        Nghiên cứu bố trí thí nghiệm mô hình đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương ngang trồng cỏ Vetiver để xử lý nước xả ao nuôi cá Tra, kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước đầu ra sau mười hai tuần thí nghiệm đều đạt tiêu chuẩn Cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp, cho phép thải vào nguồn nước mặt hoặc tái sử dụng. Hiệu quả xử lý các chỉ tiêu BOD5 là 93,2%; COD là 92,3%; TN là 78,9%; TP là 86,8%; TSS là 93,4% và Coliforms là 98,3%. Bên cạnh đó, thời gian và vị trí cũng như diện tích trồng cỏ ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống, từ đó làm cơ sở khoa học để thiết kế một khu đất ngập nước có hiệu quả và khả thi về kinh tế.
        Từ khóa: Đất ngập nước kiến tạo, cỏ Vetiver, xử lý nước xả, ao nuôi cá Tra.

ASSESSING WASTEWATER QUALITY PERFORMANCE OF PANGASIUS
(Pangasianodon Hypophthalmus) POND BY THE CONSTRUCTED HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW WETLAND MODEL INCORPORATING VETIVER GRASS
(Vetiveria Zizanioides L)

Summary

     Studying the experimental design of tidal submerged wetland model of Vetiver grass for treatment of catfish pond effluent, the results show that water quality indicators after twelve weeks of experiment all got Standard Column A in accordance with QCVN 40: 2011/BTNMT on industrial wastewater, which permits discharging into surface water or reuse. The treatment efficiency for the indicators of BOD5, COD, TN, TP, TSS and Coliforms is respectively 93.2%, 92.3%, 78.9%, 86.8%, 93.4% and 98.3%. In addition, time and location as well as the area planted to grass all affect the efficiency of the system, thus making the scientific basis for designing an efficient and economically viable wetland.
      Keywords: Constructed wetland, Vetiver, wastewater treatment, catfish ponds.

  

 

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
47 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
560
946
3096
1977507
5098
49778
1992871

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:13:55

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC