KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL ĐỎ VÀ Mn(II) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU CTAB/AL-BENTONITE

Trần Thị Xuân Mai1, Trần Việt Dũng2 và Bùi Văn Thắng1*

1Trường Đại học Đồng Tháp

2Trường Trung học phổ thông Tháp Mười

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 07/10/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 25/12/2019; Ngày duyệt đăng: 07/02/2020

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vật liệu bentonite biến tính bởi tác nhân hữu cơ/vô cơ được điều chế và ứng dụng để xử lý phenol đỏ và Mn(II) trong nước. Vật liệu được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ nằm giữa lớp sét bentonite bằng tác nhân cetytrimethylammonium bromide (CTAB) và polycation nhôm. Kết quả thu được cho thấy tác nhân CTAB và polycation nhôm đã được chèn vào giữa lớp bentonite. Động học hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) phù hợp với phương trình động học biểu kiến bậc 2. Quá trình hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir hơn mô hình Freundlich. Vì vậy, vật liệu CTAB/Al-bentonite được sử dụng làm chất hấp phụ xử lý phenol đỏ và Mn(II) được xem là phương pháp đầy hứa hẹn.

Từ khóa: Bentonite, CTAB/Al-Bent, hấp phụ, Mn(II),phenol đỏ.

--------------------------------------------------------------------

AN INVESTIGATION ON THE ADSORPTION OF PHENOL RED AND Mn(II)

BY CTAB/AL-BENTONITE IN WATER

Tran Thi Xuan Mai1, Tran Viet Dung2, and Bui Van Thang1*

1Dong Thap University

2Thap Muoi High school

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 07/10/2019; Received in revised form: 25/12/2019; Accepted: 07/02/2020

Abstract

In this investigation, the synthesis bentonite materials modified by organic/inorganic agents were prepared and applied to treat red phenol and Mn (II) in water. The materials were prepared by inorganic cation exchange in the middle of the bentonite clay layer via cetytrimethylammonium agent bromide (CTAB) and polycation aluminum. The results showed that CTAB agent and polycation aluminum were inserted in the middle of the bentonite layer. The adsorption kinetics of red phenol and Mn(II) was consistent with the apparent second-order kinetic equations. The adsorptions of phenol red and Mn (II) by the isothermal Langmuir model were more suitable than the Freundlich model. Therefore, CTAB/Al-bentonite materials used as adsorbents to treat red phenol and Mn (II) are considered a promising method. 

Keywords: Bentonite, CTAB/Al-Bent, adsorption Mn(II),phenol red.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
23 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

855697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
1380
5412
838315
29428
46911
855697

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-24 05:06:39

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website