CHẾ TẠO VẬT LIỆU HYDROGEL TỔ HỢP CỦA NANOCELLULOSE VÀ ALGINATE

HƯỚNG ĐẾN ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

Vũ Năng An1*, Võ Thị Hồng Hoa1 và Lê Văn Hiếu1

1Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2Sinh viên,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 21/10/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 22/12/2019; Ngày duyệt đăng: 07/02/2020

Tóm tắt

Trong báo cáo này, chúng tôi tổng hợp vật liệu hydrogel hấp phụ có khả năng tái tạo trên cơ sở nanocellulose và alginate. Nanocellulose tổng hợp từ cellulose, được cô lập từ bã mía, bằng phương pháp thủy phân axit. Phân tích kết quả TEM cho thấy nanocellulose tổng hợp có dạng sợi với tỷ lệ L/D cao. Vật liệu hydrogel giữa nanocellulose và alginate được tổng hợp bằng quá trình gel hóa ion với sự hiện diện của ion Ca2+. Hydrogel (nanocellulose và alginate) thu được có dạng hình cầu, được khảo sát khả năng hấp phụ methylene blue khi thay đổi các điều kiện như: nồng độ chất nhuộm, thời gian hấp phụ và lượng chất hấp phụ. Hydrogel cho thấy khả năng hấp phụ methylene blue tốt hơn so với alginate thuần.

Từ khóa:Alginate, bã mía, hấp phụ, nano tinh thể cellulose, xử lý nước.

------------------------------------------------------------------

PRODUCING ADSORBENTS OF CELLULOSE NANOCRYTALS −

ALGINATE HYDROGEL BEADS FOR EFFICIENT REMOVAL OF DYE IN WATER

Vu Nang An1*, Vo Thi Hong Hoa2, and Le Van Hieu1

1Viet Nam National University, Ho Chi Minh City University of Science

1Student, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City University of Science

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 21/10/2019; Received in revised form: 22/12/2019; Accepted: 07/02/2020

Abstract

In this study, recyclable adsorbentsmade of nanocellulose and alginate were developed. Nanocellulose wasobtained by acid hydrolysis of cellulose, isolated from sugarcane bagasse (SCB). TEM analysis showed that the obtained nanocellulose was rod-like in structure with high aspect ratio. Nanocellulose - alginate hydrogel beads were prepared by an ionotropic gelation method using Ca2+ ions. The adsorption behavior of  methylene blue by  spherical (nanocellulose - alginate) hydrogel  beads was  studied  by  varying  the  initial  dye  concentrations, contact time, and adsorbent dosage. These hydrogel beads displayed an improved adsorption capacitycompared to the pure alginate hydrogel.

Keywords:Sugarcane bagasse, adsorption, alginate, cellulose nanocrystals,wastewater treatment.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
44 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

861967
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
893
1348
2241
849785
35698
46911
861967

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 12:26:33

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website