HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CÔN TRÙNG HẠI TRÊN CÂY CÀ CHUA BI BẰNG

CÁC DỊCH TRÍCH THẢO MỘC  TẠI KHU THỰC NGHIỆM, TRƯỜNGĐẠI HỌC AN GIANG

Trần Văn Khải1* và Nguyễn Thị Ngọc Giang1

1Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 23/10/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 09/12/2019; Ngày duyệt đăng: 25/5/2020

Tóm tắt

Nghiên cứu hiệu quả phòng trừ côn trùng hại trên cây cà chua bi bằng các loại dịch trích thảo mộc từ ớt, tỏi, ớt tỏi và dịch trích Neem được tiến hành tại Khu Thực nghiệm Trường Đại học An Giang. Thí nghiệm với 5 nghiệm thức (mỗi nghiệm thức 3 cây), 3 lần lặp lại trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2018 đến 20/4/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn loại dịch trích đều cho hiệu quả cao, nhưng cao nhất dịch trích Neem ở thời điểm  3 và 5 ngày sau khi phun trên 50%. Cụ thể, với rầy mềm đạt 78,71% sau phun 7 ngày; sâu khoang đạt 66,72% sau phun 3 ngày; bọ phấn trắng đạt 77,46% sau phun 1 ngày. Dịch trích Neem được xem là thuốc thảo mộc hiệu quả nhất trong quản lý côn trùng hại cà chua bi.

Từ khóa: Bọ phấn trắng (Bemisia tabaci), dịch trích thảo mộc, rầy mềm (Aphis gossypii), sâu khoang (Spodoptera litura).

----------------------------------------------------------------------

EFFECTIVELYPREVENTING HARMFUL INSECTS ON CHERRY TOMATO  PLANTS 

WITH THE VEGETATION EXTRACTAT THEEXPERIMENTAL AREA, AN GIANG UNIVERSITY

Tran Van Khai1*, and Nguyen Thi Ngoc Giang1

1An Giang University, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 23/10/2019; Received in revised form: 09/12/2019; Accepted: 25/5/2020

Abstract

This study of effectivelypreventing harmful insects on cherry tomato plants with vegetation extractsfrom chilli, garlic, chilli-garlic, and Neem tree (Melia azedarach) extract were conducted at the Experimental Area, An Giang University. The experiment with 5 treatments (each of 3 plants) and 3 replications was carried out in the period from January 1st, 2018 to April 20th, 2018. The results showed that all four extracts were highly effective, andthe Neem extractwas the bestat 3 and 5 days after spraying over 50%. Specifically, for aphids (Aphis gossypii)it reached 78.71% after 7 days of spraying; forleafworm moth (Spodoptera litura) 66.72% after 3 days of spraying; and forsilverleaf whitefly (Bemisia tabaci) 77.46% after 1 day spraying. The Neem extract is considered the most effective herbalsincontrolling cherrytomato insects.

 Keywords:Silverleaf whitefly (Bemisia tabaci), herbal extract, Aphids (Aphis gossypii), Leafworm moth (Spodoptera litura).

 

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
24 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

861860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
786
1348
2134
849785
35591
46911
861860

Your IP: 3.231.167.166
Server Time: 2020-09-28 11:27:59

Thông báo

Tin tức

Tài liệu tham khảo

Hoạt động Công Đoàn

Liên kết website