BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

Nguyễn Thị Trúc Minh* và Nguyễn Thị Kiều

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 31/5/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 20/7/2021; Ngày duyệt đăng: 27/7/2021

Tóm tắt

Trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, hoạt động thực hành và trải nghiệm là một nội dung học bắt buộc được quy định số tiết cụ thể cho mỗi lớp ở bậc tiểu học. Mục đích của hoạt động thực hành và trải nghiệm trong môn Toán là tổ chức cho học sinh thực hành ứng dụng kiến thức toán học vào thực tiễn bằng các tình huống thực tiễn hay mô phỏng. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động thực hành và trải nghiệm trong môn Toán, từ đó đề xuất một số biện pháp sư phạm tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa. Hoạt động thực hành và trải nghiệm, môn Toán, Tiểu học.

 

MEASURES TO ORGANIZE PRACTICAL AND EXPERIENTIAL ACTIVITIES

IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS

Nguyen Thi Truc Minh* and Nguyen Thi Kieu

Departmenl of Primary - Nursery Teacher Education, Dong Thap Univesity

*Corresponding author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 31/5/2021; Received in revised form: 20/7/2021; Accepted: 27/7/2021

Abstract

In the General Education Program in Mathematics 2018, practical and experiential activities are compulsory with a specific number of periods for each grade at primary schools. The purpose of these activities is to encourage students to apply mathematical knowledge into practice by using real or simulated situations. In this article, we discuss some theoretical issues related to practical and experiential activities in Mathematics, thereby proposing some pedagogical measures to organize these activities in primary schools, contributing to achieve the goal of educational reform in the current context.

Keywords: Mathematics, practical and experiential activities, primary school.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.920

Trích dẫn: Nguyễn Thị Trúc Minh và Nguyễn Thị Kiều. (2022). Biện pháp tổ chức hoạt động thực hành và trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 12-19.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
46 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992984
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
673
946
3209
1977507
5211
49778
1992984

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 06:59:52

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC