SỞ THÍCH VÀ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG

CHO DỊCH VỤ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI

ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TIÊU DÙNG NHANH:

TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT HỢP

Đoàn Vinh Thăng

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 20/4/2021; Ngày nhận chỉnh sửa: 24/5/2021; ngày duyệt đăng: 28/8/2021

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá sở thích và mức sẵn lòng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao hàng chặng cuối đối với các mặt hàng tiêu dùng nhanh (EG). Dựa trên dữ liệu khảo sát các khách hàng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, phương pháp phân tích kết hợp (Conjoint Analysis - CA) được sử dụng nhằm ước lượng tầm quan trọng của các thuộc tính của dịch vụ giao hàng chặng cuối. Kết quả cho thấy thuộc tính quan trọng nhất của dịch vụ giao hàng chặng cuối ảnh hưởng đến sở thích và sự lựa chọn của khách hàng là thuộc tính “giá trị đơn hàng”, kế đó là thuộc tính “khoảng cách giao hàng” và “tốc độ giao hàng”. Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy khách hàng sẵn lòng trả phí dịch vụ giao hàng từ 9.500 đồng đến 22.500 đồng, tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, khoảng cách và tốc độ giao hàng. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ Logistics và các nhà bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh xây dựng chính sách giao hàng và định mức phí giao hàng phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

Từ khóa: An Giang, dịch vụ giao hàng chặng cuối, mức sẵn lòng chi trả, phân tích kết hợp, sở thích, thí nghiệm sự lựa chọn.

 

CUSTOMERS’ PREFERENCE AND WILLINGNESS TO PAY FOR EXPRESS GOODS DELIVERYAT THE LAST MILE:

A CONJOINT ANALYSISMETHOD

Doan Vinh Thang

An Giang University, Viet Nam National University, Ho Chi Minh City

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Article history

Received: 20/4/2021; Received in revised form: 24/5/2021; Accepted: 28/8/2021

Abstract

This study was conducted to explore customers’ preference and willingness to pay for last-mile delivery service in the case of Express Goods (EG). A stated-preference dataset was collected from customers in Long Xuyen City, An Giang Province, and we used Conjoint Analysis Method to estimate important score of last-mile delivery’s attributes. The result shows that the most important attribute affecting customers’ preference is value of order attribute, followed by distance of delivery and speed of delivery attributes. In addition, the result also illustrates that customers are willing to pay for delivery fee from VND9,500 to 22,500 depending on value of order, distance and speed of delivery. Some implications are proposed in order for Logistics service providers and EG retailers to construct delivery policies and appropriate delivery fee to attract customers.

Keywords: An Giang, choice experiment, conjoint analysis, last-mile delivery service, preference, willingness to pay.

DOI: https://doi.org/10.52714/dthu.11.1.2022.921

Trích dẫn: Đoàn Vinh Thăng. (2022). Sở thích và mức sẵn lòng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao hàng chặng cuối đối với mặt hàng tiêu dùng nhanh: Tiếp cận bằng phương pháp phân tích kết hợp. Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 11(1), 20-28.

Tìm kiếm

Trực tuyến

Trang web hiện có:
44 guests & 0 thành viên trực tuyến

Lượt truy cập

1992771
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
460
946
2996
1977507
4998
49778
1992771

Your IP: 18.204.56.97
Server Time: 2022-10-05 05:41:55

Thông báo

Tin tức

Ngành được tính điểm

THÀNH VIÊN VÀ CHỈ MỤC